Jurídic

Jurídic

L’equip d’advocats especialistes en l’àrea de dret mercantil posseeix una amplia experiència en els diversos àmbits que composen aquesta especialitat, fet que ens permet oferir un assessorament legal integral a les empreses, en estreta col·laboració amb els seus propis departaments jurídics i mitjançant la integració en l’equip de professionals de la nostra firma dels departaments fiscal i laboral, tot això amb la finalitat de gaudir d’una visió de conjunt que optimitzi el nostre assessorament.

Assessorem a tot tipus de companyies mercantils, ja siguin d’àmbit familiar o integrants de grups nacionals en totes les àrees relacionades amb la seva activitat empresarial.

Els nostres serveis engloben totes les funcions d’assessorament societari, preparació d’escriptures, funcions de secretaria i assistència lletrada a Consells d’Administració i Juntes Generals, així com la redacció dels acords societaris corresponents.

Disposem d’una pràctica consolidada en:

La nostra dilatada experiència en l’assessorament de l’empresa familiar ens ha permès comprovar la gran importància que suposa la planificació successòria de la mateixa. Treballem en estreta col·laboració amb el departament fiscal i laboral per a l’optimització de la transmissió empresarial en tots els seus àmbits mitjançant la redacció de protocols familiars, pactes parasocials, redacció de testaments, acceptació d’herències i donacions inter-vivos o mortis causa.

Jurídic

La nostra dilatada experiència en l’assessorament de l’empresa familiar ens ha permès comprovar la gran importància que suposa la planificació successòria de la mateixa. Treballem en estreta col·laboració amb el departament fiscal i laboral per a l’optimització de la transmissió empresarial en tots els seus àmbits mitjançant la redacció de protocols familiars, pactes parasocials, redacció de testaments, acceptació d’herències i donacions inter-vivos o mortis causa.

Així mateix, disposem d’una pràctica consolidada en la redacció i negociació de tot tipus de contractes, resolució de dubtes o consultes relatives a la seva interpretació.

En l’àmbit de la contractació immobiliària, els acompanyem durant tot el procés a través de l’assessorament i redacció de tot tipus de contractes de compravenda, opcions de compra, arrendaments, permutes, contractes de construcció i explotació, cessions de drets de vol i de superfície, així com agregacions, segregacions, declaracions d’obra nova, divisions en propietat horitzontal, o qualsevol altra operació urbanística i immobiliària, sempre formant equip amb els professionals del nostre bufet per a donar un assessorament global, recalcant en especial la fiscalitat de les operacions.